bg / en

Terms & Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ на онлайн магазин https://kim-materials.com/

Ι. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между «КИМ МАТИРИАЛС» ЕООД, с ЕИК 203852583, ИН по ДДС BG203852583 , email: office@kim-materials.com ,със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Подуяне, бл. 102, вх. Б, ет. 5, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани  по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ/ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия https://kim-materials.com/ , наричана по-долу „kim-materials.com”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: «КИМ МАТИРИАЛС» ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Подуяне, бл. 102, вх. Б, ет. 5
Данни за кореспонденция: office@kim-materials.com, телефон +359877053993
Вписване в публични регистри: ЕИК 203852583
Регистрация по данък върху добавената стойност : BG203852583
Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: https://cpdp.bg
 Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: https://kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА
Чл. 3. kim-materials.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://kim-materials.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки и услуги, включително следното:

Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
Да отправят запитвания , искане за индивидуална оферта или техническа консултация по комуникационните канали посочени в платформата kim-materials.com;
Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Доставчика в платформата kim-materials.com;
Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата kim-materials.com и посочени в нея електронни средства за разплащане.
Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата kim-materials.com;
Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата kim-materials.com чрез интерфейса на страницата на kim-materials.com, достъпна в Интернет;
Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата kim-materials.com в Интернет;
Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
IV. ЦЕНИ
Чл. 4.(1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес kim-materials.com Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.
(2) Цените на стоките посочени в платформата kim-materials.com са в български лева, като са крайни и включват всички данъци и такси без стойността на самата доставка.
(3) Всички посочени в платформата kim-materials.com цени са в български лева , като са валидни само и единствено към момента на публикуването им. Доставчикът си запазва правото да ги променя по всяко време без допълнително предизвестие или предупреждение.
(4) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата kim-materials.com възнаграждение за поръчаните стоки съгласно условията, определени в платформата kim-materials.com и настоящите общи условия
(5) Цените по потвърдени от Доставчика поръчки са крайни и окончателни , като не подлежат на промяна.
(6) Доставчикът приема само следните видове разплащане:
6.1 На място , в склад и офис на Доставчика , намиращ се на адрес :  гр. София 1407, кв. Хладилника, ул. Сребърна 33Б .
      При този начин на плащане след потвърждение от наша страна е необходимо в рамките на 3(три) работни дни да заплатите поръчката        в брой или с банкова карта на място на посочения по-горе адрес на нашия склад и офис.  
6.2 По Банков път
      При този начин на плащане след потвърждение на поръчката на Ползвателя , следва да се извърши плащане по банков път в рамките на 3(три) работни дни. Плащането се счита за извършено след заверяване на посочената в потвърждението от Доставчика банкова сметка. Едва след това Доставчикът пристъпва към реално изпълнение на поръчката.
 6.3 При изтичане на тридневния срок и не постъпване на плащане по поръчката съгласно т. 6.1 или т.6.2 Доставчикът има право да я анулира.
  6.4 Доставчикът не предлага метод на разплащане : Наложен платеж  
(7) Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата kim-materials.com

V. ДОСТАВКА
Чл. 5. (1) Доставчикът може да организира доставянето на стоките поръчани онлайн , като ако не е посочена изрично цена за доставка,то това се договаря допълнително с Ползвателя .
(2) Доставчикът извършва доставки от онлайн платформата kim-materials.com само на територията на Република България и по-конкретно само в района на град София.
(3)Поръчка за доставка на стоки се изпълнява от Доставчика, само когато адресът за доставка се намира в гр. София или в населените места извън гр. София, изрично посочени като възможни локации в онлайн платформата.Доставчикът си запазва правото да добавя и изключва населени места, до които ще доставя стоки , поръчани чрез онлайн магазина. Доставчикът в платформата kim-materials.com организира доставка на направените поръчки със собствен транспорт само за района на град София.
(4) Доставката на стоката , ако има такава зависи и ще бъде изчислена на база : адреса за доставка, количеството, размера, вида и теглото на стоките включени във всяка конкретна поръчка.Ползвателя ще бъде надлежно уведомен за стойността на доставката  от Доставчика.
(5) При организиране на доставка от страна на Доставчика са валидни следните допълнителни условия:
5.1 Доставката не включва товаро-разтоварна дейност. Стоките се предават и получават от превозното средство , като разтоварването се организира и извършва изцяло от и за сметка на Ползвателя. Разтоварването трябва да започне непосредствено след получаване на стоката и да бъде извършено за времето,обичайно необходимо за разтоварване на съответния вид стока.
 5.2 За да може да бъде извършена доставката задължително условие е до адреса посочен за доставка от Ползвателя да има достъп по асфалтов път. При неизпълнение на това условие доставката се извършва по преценка на водача на превозното средство , извършващо доставката  до мястото , най-близко до посочения от Ползвателя адрес за доставка,където има възможност за безопасно паркиране и разтоварване  на стоката.
(6) Предаването на поръчаните стоки се извършва само след подписване на документ, удостоверяващ получаването на поръчката от страна на Ползвателя.
6.1 Стоката се получава лично от Ползвателя, а при невъзможност, то той може да посочи трето лице , което ще е отговорно за получаване, разтоварване на поръчаната стока и подписване на придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е направил поръчката , но приема доставената стока и е на посочения от Ползвателя адрес.
6.2 При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Ползвателят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Ползвателят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
6.3 Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Ползвателя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Ползвателят може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок до 24 часа от получаването й.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата kim-materials.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

VI. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА kim-materials.com
Чл. 7. (1) За да използва kim-materials.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.
(2) За да се регистрира , да ползва пълната функционалност на платформата kim-materials.com или да направи поръчка с или без регистрация Ползвателят е необходимо да има навършени 18 години.
(3) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата kim-materials.com, съобразно посочената в него процедура.
(4) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(6) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.
(7) Ползвателите на платформа kim-materials.com могат да направят поръчка и като нерегистриран потребител , т.е. гост , като в този случай предоставените от тях данни се използват само за изпълнение на конкретната поръчка и не се запазват в платформата kim-materials.com за следващи поръчки .

VII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата kim-materials.com за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата kim-materials.com стоки.
(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия преди приключване на поръчката
Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата kim-materials.com по следната процедура:
(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата kim-materials.com
(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата kim-materials.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.
(4) Предоставяне на данни за организиране и извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент на плащане на цената.
(6) С натискане на бутона „ЗАВЪРШИ ПОРЪЧКАТА“ се счита, че Ползвателят прави изявление за сключване на отделни договори за покупка на всички стоки от количката.
(7) След приключване на поръчката, Доставчикът ще изпрати имейл на Ползвателя (регистриран или нерегистриран в онлайн магазина), с който да удостовери получаването ѝ.
(8) Поръчката се счита за потвърдена с изпращане от Доставчика на проформа-фактура на електронната поща на Ползвателя.

VIII.СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че , Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

IX. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в kim-materials.com, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.
Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата kim-materials.com са определени в профила на всяка стока в платформата kim-materials.com
(2) Цялата информация относно включените в платформата kim-materials.com стоки или продукти, като технически характеристики, начин на приложение , гаранционен срок и условия е предоставена от конкретен вносител , респективно производител , като Доставчикът не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение , печатни или технически грешки.
(3) Представените снимки в платформата kim-materials.com на стоки и продукти са илюстративни , като е възможно разминаване с действителните параметри като размер, цвят,вид и други характеристики.
(4) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в платформата kim-materials.com
(5) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата kim-materials.com и може да бъде предоставена като допълнителна информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(6) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством механизмите в платформата kim-materials.com
(7) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата kim-materials.com преди сключването на договора за покупко-продажба.
(8) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата kim-materials.com или електронна поща.
Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчика в платформата kim-materials.com има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата kim-materials.com цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 3 000/три хиляди/ лева, плащането се извършва само чрез превод или внасяне по банкова сметка на Доставчика.
Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата kim-materials.com в секция „ Упражни правата си! “  и в Приложение № 1,което е неразделна част  към тези общи условия и в секция „ Упражни правата си! “  и Информация за упражняване на правото на отказ ,която е достъпна в Приложение № 2 ,което е неразделна част към тези общи условия.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
за доставка на стоки и предоставяне на услуги,чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари,които Доставчикът не е в състояние да контролира;
за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
за доставка на стоки  , които не се поддържат стандартно на склад и/или ,които са поръчани и доставени специално за Потребителя;
(3) Когато доставчикът в платформата kim-materials.com не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определена в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до 1 година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата kim-materials.com в Приложение № 1 към тези общи условия.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Доставчика е получил от Ползвателя решение за отказ от настоящия договор.Доставчикът възстановява получените суми по посочена от Потребителя банкова сметка.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) При упражняване на правото на отказ стоката трябва да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице (с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа) в склада на Доставчика на адрес: гр. София 1407,кв. Хладилника, ул. Сребърна 33 Б или върната по куриер , но не по-късно от 14 дни , считано от датата, на която Потребителят е информирал Доставчика за решението си да се упражни правото си на отказ и да се откаже от договора.
(7) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1 , до връщане на стоката на Доставчика рискът от случайното й погиване или увреждане се носи изцяло от потребителя.
(8) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен в платформата kim-materials.com и в Приложение № 1 към тези общи условия.
(9) Когато доставчикът в платформата kim-materials.com не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.
(11) Правото на отказ може да бъде упражнено само ако Потребителят при връщане на стоката е представил пред Доставчика всички придружаващи я документи,с които е била предадена от Доставчика в оригинал , в това число касова бележка или фактура за покупка.
(12) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.
Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата kim-materials.com и се потвърждава от Доставчика , чрез изпращане на проформа фактура
(2) Ако Доставчикът в платформата kim-materials.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.
Чл. 18. Доставчикът в платформата kim-materials.com се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

X. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата kim-materials.com потвърждава ,че може да подготви и предаде стоката на Ползвателя на съответен куриер или външен транспорт , който е изпратен от самия Ползвател в определения при потвърждаване на поръчката срок.
(2) При доставка по куриер или външен транспорт изпратен от Ползвателя , Доставчика отговаря за стоката до момента на предаването й на куриера или външния транспорт.
(3) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира предаването на стоката в разумен срок.
Чл. 20. (1) Ползвателят или определеното от него трето лице, трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата kim-materials.com.
(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата kim-materials.com съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
Чл. 21. Доставчикът в платформата kim-materials.com не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.
Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 23. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на ДОБИ БИЛД 2000 ЕООД за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност
(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .
(3) При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .
(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата kim-materials.com има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата kim-materials.com
(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата kim-materials.com има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата kim-materials.com.Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.
Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата kim-materials.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата kim-materials.com има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: https://kim-materials.com

XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата kim-materials.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.
(2) Доставчикът в платформата kim-materials.com и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата kim-materials.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата kim-materials.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата kim-materials.com
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата kim-materials.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://kim-materials.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата kim-materials.com се прекратяват в следните случаи:

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата kim-materials.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата kim-materials.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XIV. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата kim-materials.com и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на kim-materials.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.
(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата kim-materials.com
Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата kim-materials.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата kim-materials.com и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на kim-materials.com считано от момента на публикуването им.

Приложение № 1- Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора  , което е неразделна част от общите условия

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До («КИМ МАТИРИАЛС» ЕООД, гр. София, р-н Подуяне, бл. 102, вх. Б, ет. 5 , e-mail: office@kim-materials.com):
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Банкова сметка , по която да бъде възстановена сумата
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора , което е неразделна част от общите условия

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

Имате право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на kim-materials.com и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по електронна поща).
Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт kim-materials.com Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
 Действие на отказа:

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас , включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която сме получили Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката .
Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Допълнителна потребителска информация вижте на kim-materials.com


                                                         ОБЩИ УСЛОВИЯ , Приложение №1 и №2 са влезли в сила от 15.02.2022г.